Code game, hướng dẫn chung: duphong.net/huongdan

Các bạn lưu ý hộ mình:
- Ko cất đồ = phím chuột phải vào thùng đồ chung
- Ko cất đồ Full đồ quan trọng vào Thùng Đồ Chung
- Đồ quan trọng hãy cất ở Nv phụ hay tài khoản phụ cho an toàn

View more latest threads same category: