TOP Tất Cả
TOP Nhân vật Số lần Reset Class Phần thưởng
1 GowPlust 51 Soul Master
2 aoeyeu 50 Grand Master
3 KeSiTinh 50 Magic Gladiator

View more latest threads same category: